วิสัยทัศน์
 

      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 5มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย