พันธกิจ
 

    1. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    2. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน