เป้าประสงค์
 
 1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เต็มตามศักยภาพ
 3. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
 4. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวน
  การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
 5. ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 6. ส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
  การศึกษา ให้มีคุณภาพ
 7. พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
 8. ส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน