กลยุทธ์
 
 1. นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
  ศูนย์พัฒนาวิชาการ
 2. นิเทศติดตามกำกับตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ตามรูปแบบ
  แนวทางของกตปน.
 3. ส่งเสริม พัฒนา และนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 4. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาระบบการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
 5. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
  เขตพื้นที่การศึกษา