โครงสร้างการบริหารงานและบุคลากร
 

นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวชิชญาสุ์  คุณาธรรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิราพร  สุวรรณศรวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์  ฟองผล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกนกอร  พินิจราชกิจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปิยะ  อินต๊ะคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายอุดรพัฒน์  บุญมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายกฤติ  คุ้มปรีดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวรณิดา  ชุมภูศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน