กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group  
     เมนูหลัก
 
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
แผนการนิเทศ
โครงสร้างการบริหารงาน
และบุคลากร
 
            ภารกิจกลุ่มงาน
 
คู่มือกำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
งานธุรการ
งานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัฒกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
งานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 
            ปฏิทินการนิเทศ
 
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
 
           ผลงานทางวิชาการ
 
 •  
             ดาวน์โหลดสื่อ
   
  การศึกษาปฐมวัย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
   
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์และ
      เทคโนโลยี
 • คณิตศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • ภาษาต่างประเทศ
 • ศิลปศึกษา
 • การงานอาชีพ
 • สุขศึกษาและ
      พลศึกษา
 • กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
   
             สถิติผู้เข้าชม